Privacy Verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij
opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door De Natuurcoach. Sandra Ramaekers is als eigenaar
verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Binnen De Natuurcoach is Sandra Ramaekers de enige die
met uw gegevens omgaat en ze verwerkt, er zijn geen andere medewerkers die met uw gegevens omgaan of
ze kunnen inzien of verwerken.
Sandra Ramaekers verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt
via de website van De Natuurcoach, email, smartphone/telefoon en/of Whatsapp, Facebook en linkedin.

 

Persoonsgegevens

De Natuurcoach verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Motivatie deelname programma’s
 • Gespreksnotities en gemaakte opdrachten (blijven op schrift op kantoor, achter een slot)

 

Doeleinden

De Natuurcoach verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte opleiding, coaching en training dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en informatie op de website, en dit alleen met aparte toestemming van uzelf (zie ook de tekst onder het kopje profilering).

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met u, dan wel om
te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat De Natuurcoach hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.
Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dit afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden: verwerking

In het kader van haar dienstverlening kan De Natuurcoach persoonsgegevens uitwisselen met specifieke hier
genoemde derden. De Natuurcoach kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten
van derden: de IT-leveranciers van onze website, het financieel administratiekantoor en onze systemen:
Whatsapp (als u berichten stuurt of ontvangt naar/van ons), Facebook, Linkedin, Dropbox en Mailchimp. Bij al
deze derden zijn uw gegevens door minimaal één goed gekozen sterk password beschermd, wat zelf weer in
een gecodeerde software kluis staat, die alleen door De Natuurcoach te openen is.
In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw
persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer De Natuurcoach aan een
wettelijke verplichting moet voldoen. De Natuurcoach zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor
commerciële of goede doelen, tenzij met uw expliciete toestemming (zoals nu alleen het geval is voor de eigen
nieuwsbrieven van De Natuurcoach; u krijgt die via Mailchimp waarvoor u toestemming heeft gegeven en naast
De Natuurcoach zelf ook altijd toegang heeft tot uw gegevens).

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte,
bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw gegevens kunnen
door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn, Dropbox,
Mailchimp of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij
zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving, en hebben vaak ook al een GDPR General Data
Protection Regulation gecertificeerde medewerker en een proces op gang om ook aan GDPR regels te
voldoen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

De Natuurcoach zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in
deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig
zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat De
Natuurcoach zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw
persoonsgegevens. Daarom heeft De Natuurcoach passende beveiligingsmaatregelen genomen: Sandra
Ramaekers is zelf de enige die uw gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met minimaal één
password beveiligd. Backups worden gemaakt op een harde schijf en met minimaal één password beveiligd;
ook dat alleen door Sandra Ramaekers.

 

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om De Natuurcoach een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst
van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit
onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te
schermen.
Ook kunt u De Natuurcoach verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke
omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
sturen naar De Natuurcoach, Sandra Ramaekers, op het adres op de website www.denatuurcoach.com
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Natuurcoach laat dit dan vooral
aan ons weten. Tevens kunt u een klacht indienen bij de privacytoezichthouder.
De Natuurcoach
Sandra Ramaekers